foropositores

Examen teórico Técnico Superior en Archivística del Ayuntamiento de Barcelona (2021)

No tienes permiso para descargar

foropositores

Administrador
Registrado
30 junio 2018
Mensajes
29.740
Me gusta
69
Última edición:
Si encuentras alguna pregunta desactualizada deja un mensaje indicando el motivo y cómo debería quedar redactada

1. Quin d’aquests supòsits té el caràcter de dret fonamental susceptible de recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional?
a) Dret a la llibertat ideològica, religiosa i de culte
b) Dret al treball
c) Dret a la protecció de la salut
d) Dret a la propietat privada
A

2. La delegació legislativa en favor del Govern:
a) Podrà entendre's atorgada per un lapse de temps indeterminat, però no podrà facultar adictar normes amb caràcter retroactiu
b) Adopta la forma de llei de bases que podrà autoritzar, si escau, la modificació de la mateixa llei de bases
c) No podrà entendre's concedida de manera implícita i poden adoptar la forma de llei de bases quan tinguin per objecte la formació de textos articulats o de llei ordinària quan es tracti de refondre diversos textos
d) Es pot modificar en qualsevol moment per una proposició de llei sense necessitat de modificar la llei de delegació vigent
C

3. La responsabilitat criminal dels membres del Govern central serà exigible davant:
a) L'Audiència Nacional
b) La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem
c) La Sala Penal del Tribunal Suprem, únicament si l'acusació fos per traïció
d) La Sala Penal del Tribunal Suprem, prèvia autorització del Congrés dels Diputats quan tinguin la condició de membres d'aquesta Cambra
D

4. Els/les ministres són nomenats/ades i remoguts/des:
a) Pel president/a del Govern
b) Pel rei/na amb el referendament del president/a del Congrés dels Diputats
c) Pel rei/na a proposta del president/a de Govern
d) Pel president/a del Govern, previ debat en el Congrés dels Diputats
C

5. L’exercici del dret de reunió pacífica i sense armes requereix una autorització prèvia?
a) Sí, cal l’autorització de la policia
b) Sí, cal l’autorització del jutjat de guàrdia
c) No
d) Només per a manifestar-se en dies festius
C

6. En la qüestió de confiança:
a) El president/a del Govern presenta davant el Congrés dels Diputats el seu programa o una declaració de política general
b) El president/a del Govern presenta davant el Senat el seu programa de govern
c) Qualsevol membre del govern presenta davant el Congrés dels Diputats les línies bàsiques programàtiques del seu departament
d) El president/a del Govern presenta davant el Congrés dels Diputats i del Senat, reunits en sessió conjunta, el seu programa de govern
A

7. El Congrés dels Diputats pot exigir la responsabilitat política del govern mitjançant:
a) L'adopció de la moció de censura per majoria de tres cinquenes parts
b) L'adopció de la moció de censura per majoria absoluta
c) L'adopció de la qüestió de confiança per majoria de tres cinquenes parts
d) L'adopció de la qüestió de confiança per majoria absoluta
B

8. Segons la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, correspon al Consell de
Ministres:

a) Aprovar la dissolució del Congrés, del Senat o de les Corts Generals.
b) Plantejar davant el Congrés dels Diputats la qüestió de confiança.
c) Aprovar la convocatòria d'un referèndum consultiu.
d) Aprovar els reials decrets llei i els reials decrets legislatius.
D

9. Segons l'article 97 de la Constitució espanyola, el govern de l'Estat:
a) Dirigeix la política interior i l'exterior, l'Administració civil i militar i la defensa de l'Estat
b) Dirigeix la política interior i l'exterior, l'Administració civil, però no l'Administració militar ni la defensa de l'Estat, que corresponen al rei/na.
c) Dirigeix la política interior i l'exterior, i l'Administració civil i militar, però no la defensa de l'Estat, que correspon a l'exèrcit
d) Dirigeix la política interior i l'exterior, l'Administració civil i militar i militar, la defensa de l'Estat i l'activitat parlamentària
A

10. El Tribunal de Comptes és:
a) L’òrgan fiscalitzador suprem dels comptes i de la gestió econòmica de l’Estat, i, alhora, del sector públic.
b) Una Sala del Tribunal Suprem a qui correspon l’exercici de la jurisdicció comptable.
c) Un òrgan especialitzat de la jurisdicció economicoadministrativa.
d) Un òrgan especialitzat de la jurisdicció contenciosa administrativa.

11. El Consell General del Poder Judicial està integrat per:
a) Vint membres, d’entre els quals trien un president/a que també ho serà del Tribunal Suprem.
b) Dotze membres, nomenats entre jutges/jutgesses i tribunals a proposta del Congrés i del Senat per majoria de tres cinquenes parts.
c) Vint-i-un membres: onze a proposta del Congrés dels Diputats i deu a proposta del Senat, entre jutges, magistrats/ades i altres juristes.
d) El president/a del Tribunal Suprem i vint membres nomenats pel rei/na per un període de cinc anys.

12. El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya és un òrgan:
a) Previst a l’Estatut d’autonomia com a culminació de l’organització judicial de Catalunya.
b) Integrat en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
c) Que no està integrat a la planta judicial prevista a la Llei orgànica del poder judicial, com cap altre TSJ, sinó que és una peculiaritat prevista a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
d) Jurisdiccional de caràcter especial.

13. El dret de llibertat sindical s’ha de regular mitjançant:
a) Llei de bases.
b) Llei ordinària.
c) Llei orgànica.
d) Llei marc.

14. Mitjançant les anomenades “lleis marc”, les Corts Generals:
a) Delimiten el marc competencial en què les comunitats autònomes poden desenvolupar les seves competències sobre una o diverses matèries determinades.
b) Estableixen els principis necessaris per harmonitzar les disposicions normatives de les comunitats autònomes, fins i tot en el cas de matèries de la seva competència.
c) Atribueixen a totes o algunes comunitats autònomes la facultat de dictar normes legislatives en matèries de competència estatal.
d) Regulen el marc normatiu competencial en el qual les comunitats autònomes poden desenvolupar la seva potestat legislativa pròpia.

15. Segons l’article 81 de la Constitució espanyola, les lleis orgàniques es poden modificar:
a) D’acord amb els mecanismes previstos a la mateixa llei.
b) Per majoria absoluta del Congrés, en una votació final sobre el conjunt del projecte.
c) Per majoria de dos terços al Congrés i Senat.
d) Per majoria absoluta del Congrés i del Senat, en una votació final sobre el conjunt del projecte.

16. Quin títol reben les disposicions del Govern que contenen legislació delegada?
a) Decrets legislatius.
b) Decrets llei.
c) Reials decrets.
d) Lleis de bases.

17. El Parlament de Catalunya exerceix potestats legislatives?
a) Sí, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
b) No, perquè la Constitució espanyola reserva aquestes potestats en exclusiva a les Corts Generals, formades pel Congrés dels Diputats i el Senat.
c) Només en aquelles matèries que hagin estat objecte de delegació per part de l’Estat.
d) Sí, perquè es tracta d’una nacionalitat històrica.

18. D'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, els organismes públics vinculats o dependents de l'Administració General de l'Estat es classifiquen en:
a) Societats mercantils estatals i fundacions del sector públic.
b) Organismes autònoms, entitats públiques empresarials i universitats públiques.
c) Organismes autònoms, entitats públiques empresarials i fundacions dels sector públic.
d) Organismes autònoms, entitats públiques empresarials i agències estatals.

19. Segons la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, els organismes autònoms:
a) Són entitats de dret públic que es regeixen pel dret privat.
b) Són entitats de dret públic que es regeixen pel dret públic.
c) Són entitats de dret públic que es regeixen pel dret públic o pel dret privat, segons quina sigui l'activitat que desenvolupin en cada cas.
d) Són entitats de dret privat que es regeixen pel dret privat, llevat per tractar-se d'activitats desenvolupades en el mercat, o així ho disposin els seus estatuts.

20. Segons l'article 103 de la Constitució espanyola, és un principi d'actuació de l'Administració pública:
a) El principi de jerarquia.
b) El principi d'igualtat.
c) El principi de suficiència financera.
d) El principi d'autonomia local.

21. D’acord amb l’article 147 de la Constitució espanyola, els estatuts d’autonomia són:
a) Una norma autonòmica.
b) Una norma institucional bàsica de cada comunitat autònoma.
c) Una norma de funcionament de cada comunitat autònoma.
d) Una norma que regula els drets fonamentals.

22. D’acord amb l’article 81 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, els principis generals d’actuació de les entitats que integren el Sector Públic Institucional són:
a) Legalitat, eficiència, excel·lència i estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
b) Legalitat, eficiència, transparència en la gestió i estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
c) Legalitat, eficiència, simplicitat, claredat i estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
d) Legalitat, racionalització i agilitat dels procediments, transparència en la gestió i estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

23. La Carta Municipal defineix els consorcis legals com ens associatius, creats per llei, entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, per a la gestió conjunta de funcions, activitats o serveis. Quin/s consorci/s legal/s crea la Carta Municipal?
a) Educació, Habitatge i Serveis Socials.
b) Esports i Cultura.
c) Transports urbans de viatgers.
d) Urbanisme i Infraestructures.

24. El Consell Tributari:
a) Està regulat a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
b) Està regulat a la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona.
c) Està regulat a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
d) Està regulat a la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

25. D'acord amb l'article 7 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, quines persones gaudeixen de la condició política de catalans/anes o ciutadans/anes de Catalunya?
a) Els ciutadans/anes espanyols/oles que tenen veïnatge administratiu a Catalunya.
b) Els ciutadans/anes de qualsevol estat membre de la Unió Europa que tenen una empresa a Catalunya.
c) Els ciutadans/anes de qualsevol estat llatinoamericà que siguin parella de fet d'una persona que viu a Catalunya.
d) Els ciutadans/anes del Principat d'Andorra que passin les vacances d'estiu a Catalunya durant, com a mínim, 5 anys seguits.

26. La proposta de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya que afecta els títols I i II requereix:
a) El vot favorable de les dues terceres parts del Parlament, la remissió i consulta a les Corts Generals, la ratificació per mitjà d'una llei orgànica i el referèndum positiu dels electors/ores de Catalunya.
b) El vot favorable de les tres quartes parts del Parlament, la remissió i consulta a les Corts Generals, la ratificació per mitjà d'una llei orgànica i el referèndum positiu dels electors/ores
de Catalunya.
c) El vot favorable de les dues terceres parts del Parlament, l'aprovació de les Corts Generals per mitjà d'una llei orgànica, i finalment el referèndum positiu dels electors/ores.
d) El vot favorable de les dues terceres parts del Parlament, l'aprovació de les Corts Generals per mitjà de llei ordinària, i finalment el referèndum positiu dels electors/ores de Catalunya.

27. L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 determina que:
a) El català és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.
b) El català és la llengua d'ús exclusiu de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.
c) El català i el castellà és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.
d) El català és la llengua d'ús normal de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.

28. D'acord amb el que estableix l’article 2.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006 NO forma part de la Generalitat:
a) El Parlament.
b) La Presidència de la Generalitat i el Govern.
c) El Defensor del Poble.
d) El Síndic de Greuges.

29. Quin Títol de l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006 regula el poder judicial?
a) El Títol VI.
b) El Títol III.
c) El Títol II.
d) El Títol II i III.

30. D’acord amb el que diu l’article 52 de l’Estatut, i pel que fa al principi rector dels mitjans de comunicació social, en el cas dels mitjans de comunicació de titularitat pública, la informació també ha de ser:
a) Extensa.
b) Neutral.
c) Indiferent.
d) Completa.

31. D'acord amb la Carta Municipal de Barcelona, la competència per dictar bans de l'alcalde o alcaldessa:
a) És indelegable.
b) Es pot delegar a la Comissió de Govern.
c) Es pot delegar a la Comissió de Govern, als regidors/ores i als òrgans i als càrrecs directius de l'Administració executiva.
d) Es pot delegar a la Comissió de Govern i al Consell Municipal.

32. D'acord amb la Carta Municipal de Barcelona, poden participar en referèndums i d'altres procediments consultius:
a) Els estrangers/eres empadronats/ades.
b) Els estrangers/eres que es trobin a la ciutat en el moment de celebrar el referèndum o altre procediment consultiu.
c) Els estrangers/eres que siguin nacionals de països amb qui l'Estat tingui signat tractats de reciprocitat.
d) Els estrangers/eres no poden participar en cap cas en referèndums o processos consultius.

33. Els districtes són:
a) Òrgans territorials per a la desconcentració de la gestió i la descentralització de la participació ciutadana.
b) Òrgans de participació territorial gestionats descentralitzadament.
c) Òrgans territorials per a la descentralització de la gestió i la desconcentració de la participació ciutadana.
d) Són únicament òrgans de participació.

34. És competència del Plenari del Consell Municipal:
a) Aprovar de manera provisional el Pla general i les seves revisions i modificacions, en l'àmbit del seu terme municipal.
b) Acordar la declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
c) Aprovar els instruments de gestió urbanística previstos en el planejament.
d) Organitzar l'administració municipal executiva i nomenar els tinents/tinentes d'alcalde i els regidors/ores de districte.

35. Segons la Carta Municipal de Barcelona les disposicions de caràcter general dictades en situacions excepcionals o de necessitat urgent són:
a) Decrets d'alcaldia.
b) Bans.
c) Decrets de la Comissió de Govern.
d) Ordenances.

36. D’acord amb la Carta Municipal, els reglaments són:
a) Disposicions de caràcter general que pot dictar el Consell Municipal en l'exercici de la potestat normativa inherent a l'autonomia municipal, i que tenen com a finalitat l'ordenació social.
b) Disposicions de caràcter general que pot dictar el Consell Municipal en exercici de la potestat d'autoorganització municipal.
c) Disposicions de caràcter general que només pot dictar l'alcaldia, que poden dictar-se en situacions excepcionals o de necessitat urgent, i també en ocasió de circumstàncies o
esdeveniments de significació o rellevància especials.
d) En tot cas són disposicions de caràcter concret dictades per l’Alcaldia.

37. Quina d’aquestes respostes sobre l’acte administratiu és la CORRECTA?
a) L’acte administratiu és una declaració intel·lectual i, per tant, inclou l’activitat tècnica de l’Administració i les execucions coactives de resolucions judicials.
b) El contingut de l’acte administratiu s’ha d’ajustar al que disposa l’ordenament jurídic i s’ha de determinar i adequar a les seves finalitats.
c) L’acte administratiu innova l’ordenament jurídic i crea normes que passen a formar-ne part.
d) Els actes administratius no es poden produir a través de mitjans electrònics.

38. El silenci administratiu té efecte estimatori:
a) En els procediments que impliquin l’exercici d’activitats que puguin danyar el medi ambient.
b) En els procediments de responsabilitat patrimonial.
c) En els procediments que transfereixin facultats de domini públic.
d) En els procediments de recursos d’alçada interposats contra una desestimació per silenci administratiu.

39. Quins actes administratius NO s’han de motivar?
a) Els que se separin del criteri seguit en actuacions precedents.
b) Els que rebutgin proves proposades per les persones interessades.
c) Els actes que no limitin drets subjectius o interessos legítims.
d) Els que limitin drets subjectius o interessos legítims.

40. NO és un acte administratiu nul de ple dret:
a) El que sigui constitutiu d'infracció penal.
b) El dictat prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert.
c) El dictat per un òrgan incompetent per raons de jerarquia.
d) El que té un contingut impossible.

41. De quin termini disposa la persona interessada per interposar un recurs d'alçada contra un acte administratiu exprés?
a) No hi ha termini, el pot interposar en qualsevol moment.
b) Un mes.
c) Dos mesos.
d) Tres mesos.

42. Els actes administratius que posen fi a la via administrativa poden ser recorreguts potestativament mitjançant:
a) Recurs de reposició davant l’òrgan superior jeràrquic que l’ha dictat.
b) Recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat.
c) Recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic que l’ha dictat.
d) Recurs d’alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictat.

43. Les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància de part:
a) Els actes nuls.
b) Els actes anul·lables.
c) Els errors materials, de fet o aritmètics, existents en els seus actes.
d) Els actes de contingut impossible.

44. La base imposable de les contribucions especials, està constituïda:
a) Pel 70%, com a màxim, del cost que l’Ajuntament suporti per a la realització de les obres o per a l’establiment o ampliació dels serveis.
b) Únicament per l’import de les obres a realitzar o dels treballs de l’establiment o ampliació dels serveis.
c) Pel 90%, com a màxim, del cost que l’Ajuntament suporti per a la realització de les obres o per a l’establiment o ampliació dels serveis.
d) Únicament per les indemnitzacions que resultin procedents als arrendataris/àries dels béns que hagin de ser ocupats.

45. En quina/quines matèria/es el Decret legislatiu 2/2004 atribueix als municipis el poder de delegar les funcions dels seus propis tributs a la comunitat autònoma o altres ens locals?
a) Es poden delegar les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació.
b) Únicament es poden delegar les funcions de gestió i liquidació.
c) Únicament es pot delegar la funció de la inspecció.
d) Únicament es pot delegar la funció de la recaptació.

46. Les operacions de capital dels Pressupostos de les entitats locals es recullen en:
a) Els capítols 1 i 2.
b) Els capítols 3, 4 i 5.
c) Els capítols 8 i 9.
d) Els capítols 6 i 7.

47. D’acord amb l’article 164 de la Llei d’hisendes locals, l'exercici pressupostari:
a) Tindrà vigència durant un any a comptar des de l’endemà de la darrera publicació del pressupost, un cop hagi estat definitivament aprovat.
b) Coincidirà amb l’any natural.
c) Tindrà vigència durant un any a comptar des de l’endemà de la seva aprovació definitiva.
d) Coincidirà amb la vigència del pressupost aprovat més, si s’escau, la de la seva pròrroga.

48. El pressupost general ha de contenir, per a cadascun dels pressupostos que s’hi integrin:
a) Els estats de despeses sense especificar els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions.
b) Els estats de despeses, d'ingressos i les bases d'execució.
c) Els estats d’ingressos en què han de figurar les estimacions dels recursos econòmics a liquidar durant un termini de quatre anys.
d) Únicament els estats de despeses i ingressos.

49. El càrrec que paga un usuari/ària en inscriure's en un taller en un centre cívic correspon a:
a) Una taxa.
b) Un impost directe.
c) Un preu públic.
d) Una contribució especial.

50. L’impost sobre béns immobles:
a) És un tribut d’exacció voluntària per als ajuntaments que té com a fet imposable la titularitat de determinats drets sobre béns immobles urbans i en cap cas sobre els béns immobles rústics.
b) És un tribut d’exacció obligatòria per als ajuntaments, que té com a fet imposable la titularitat de determinats drets sobre béns immobles rústics i en cap cas sobre els béns immobles urbans.
c) És un tribut d’exacció obligatòria per als ajuntaments que té com a fet imposable la titularitat de determinats drets sobre béns immobles rústics i urbans.
d) És un tribut d’exacció voluntària per als ajuntaments que té com a fet imposable la titularitat de determinats drets sobre béns immobles rústics i urbans.

51. D'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals, són tributs propis:
a) Ingressos procedents del patrimoni municipal.
b) Impostos, taxes i contribucions especials.
c) Multes i preus públics.
d) Subvencions i operacions de crèdit.

52. Segons l'article 74 de l'Estatut bàsic de l’empleat públic, les administracions públiques estructuren la seva organització a través de:
a) La relació de llocs de treball.
b) L’oferta pública.
c) Els plans sectorials de recursos humans.
d) El registre de personal.

53. Segons l’art. 97 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el termini de prescripció de les faltes disciplinàries comença a comptar-se:
a) Des del moment que s'hagin comès.
b) Des de la data de la resolució sancionadora.
c) Des de la fermesa de la resolució sancionadora.
d) Des de la notificació de la resolució sancionadora.

54. Segons l’article 97 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el termini de prescripció de les sancions de faltes lleus és de:
a) Sis mesos.
b) Un any.
c) Dos anys.
d) Tres anys.

55. D'acord amb l’article 15 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quin dels següents drets NO és un dret individual que s’exerceix de forma col·lectiva?
a) La llibertat sindical.
b) La vaga.
c) La negociació col·lectiva.
d) La llibertat d’expressió.

56. Quina de les següents activitats està exceptuada del règim d’incompatibilitats de la Llei 53/1984, de 26 de desembre?
a) L’exercici d’un lloc de treball en l’esfera docent com a professor/a universitari/ària
associat/ada en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada
determinada.
b) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de comunicació social.
c) L’exercici de càrrecs en empreses o societats concessionàries, contractistes d’obres,
serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb
participació o aval del sector públic, qualsevol que sigui la configuració jurídica d’aquelles.
d) L’exercici com a membres de les corporacions locals, excepte que desenvolupin els
mateixos càrrecs retribuïts en règim de dedicació exclusiva.

57. D’acord amb la Llei de bases de règim local, els llocs de treball a l’Administració local seran ocupats:
a) Amb caràcter general per personal funcionari.
b) Per personal funcionari o laboral indistintament.
c) Amb caràcter general per personal laboral.
d) Amb caràcter general per personal eventual.

58. Es pot accedir a la condició de funcionari/ària sense cap titulació de les previstes en el sistema educatiu:
a) Als cossos i escales dels grups A, B i C i de les agrupacions professionals de
funcionaris/àries.
b) A les agrupacions professionals de funcionaris/àries.
c) Només als cossos i escales del grup b)
d) Als cossos i escales del grup c)

59. En quin dels següents casos el personal funcionari NO està en situació de servei actiu?
a) Quan està de vacances.
b) Quan està en comissió de serveis.
c) Quan està de permís per assumptes propis.
d) Quan està suspès de funcions amb caràcter provisional amb motiu de la tramitació d’un
procediment judicial o expedient disciplinari.

60. D’acord amb l’article 56 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, els requisits generals per poder participar en els processos selectius són:
a) Ser major de 18 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
b) Tenir sempre el permís de conduir.
c) Posseir la titulació exigida.
d) Tenir sempre la nacionalitat espanyola.

61. A l'Ajuntament de Barcelona i, d'acord amb la Carta Municipal de Barcelona, qui té atribuïda la competència per a l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació?
a) El Consell Municipal.
b) L'alcalde o alcaldessa.
c) La Comissió de Govern.
d) El/la gerent municipal.

62. El personal funcionari que passi a ocupar un càrrec electe i de dedicació exclusiva en una corporació local serà declarat en la situació administrativa següent:
a) Excedència forçosa.
b) Serveis especials.
c) Serveis en altres administracions.
d) Excedència per incompatibilitat.

63. Pel que fa als tractaments de dades personals amb fins de videovigilància, tret que hagin de ser conservats per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la
integritat de persones, béns o instal·lacions, les dades seran suprimides en:

a) El termini màxim d'1 mes des de la seva captació.
b) El termini màxim de 2 mesos des de la seva captació.
c) El termini màxim de 3 mesos des de la seva captació.
d) El termini màxim de 6 mesos des de la seva captació.

64. La infracció “el tractament de dades personals d'un/a menor d'edat sense demanar el seu consentiment, quan tingui capacitat per a això, o el del/la titular de la seva pàtria potestat o tutela, de conformitat amb l'article 8 del Reglament (UE) 2016/679” és considerada:
a) Una infracció molt greu.
b) Una infracció lleu.
c) Una infracció greu.
d) No es regula aquest supòsit entre les infraccions regulades en matèria de protecció de
dades.

65. És un objectiu estratègic del Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes:
a) Garantir la igualtat retributiva entre dones i homes.
b) Reduir la bretxa salarial.
c) Elaborar un nou informe de bretxa salarial de gènere l'any 2022.
d) Reduir el nombre de factors que afavoreixen les diferències retributives entre dones i
homes.

66. Al III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona, s’entén per Segregació horitzontal de les dones:
a) La concentració de dones en determinades ocupacions que, generalment, es caracteritzen
per una remuneració, un reconeixement i un valor social inferiors.
b) La concentració de dones en determinats llocs de treball que generalment es caracteritzen
per ser els de responsabilitat més baixa i menys remuneració.
c) La concentració de dones en determinats llocs de treball que generalment es caracteritzen
per ser els de responsabilitat més baixa i més alta remuneració.
d) Les circumstàncies originades per les responsabilitats i càrregues familiars que mantenen
moltes dones atrapades a la base de la piràmide econòmica.

67. Les notificacions per mitjans electrònics es consideraran practicades:
a) En el moment que l'Administració les diposita a la plataforma de notificació electrònica.
b) En el moment que l'Administració les posa a disposició de la persona interessada a través
de l'adreça electrònica habilitada única.
c) En el moment en què es produeix l’accés al seu contingut.
d) En el moment que la persona interessada rep un avís de l’Administració que pot accedir a la
notificació.

68. Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu, quina d’aquestes persones o entitats NO té l’obligació de relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu?
a) Les persones físiques que no es trobin compreses en cap dels supòsits previstos a l’art.
14.2 de la Llei 39/2015.
b) Les persones jurídiques.
c) Els qui exerceixen una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria,
per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici
d’aquesta activitat professional.
d) Les entitats sense personalitat jurídica.

69. Segons l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica, quin dels següents continguts NO forma part de la Seu Electrònica?
a) L’oferta pública d'ocupació.
b) Informació sobre protecció de dades.
c) La guia d'equipaments de la ciutat.
d) La gaseta municipal.

70. La Llei 39/2015 assenyala que els expedients han de tenir format electrònic i s’han de formar mitjançant l’agregació ordenada de:
a) Els informes, les notes, els acords i les notificacions.
b) Informes, esborranys, resums i acords.
c) Els documents, proves, dictàmens, informes, acords, notificacions, diligències, així com un
índex numerat.
d) Els informes, judicis de valor, opinions, acords i notificacions.

71. Segons el Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, les persones que hagin tingut responsabilitats executives en l’àmbit municipal:
a) No poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en
què hagin participat durant el termini de 5 anys des de la data del seu cessament.
b) No poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en
què hagin participat durant el termini d'1 any des de la data del seu cessament.
c) No poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultats afectades per decisions
en què hagin participat durant un termini de 3 anys des de la data del seu cessament.
d) No poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en
què hagin participat durant el termini de 2 anys des de la data del seu cessament.

72. Quin és el termini de resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública establert amb caràcter general a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern?
a) 2 mesos.
b) 10 dies.
c) 15 dies.
d) 1 mes.

73. D'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, és informació pública:
a) Tota la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a
conseqüència de la seva activitat o l'exercici de les seves funcions.
b) Tota informació elaborada per l'Administració com a conseqüència de la seva activitat o
l'exercici de les seves funcions, exclusivament.
c) Tota informació que proporcionen les persones interessades en el marc d'un procediment
administratiu, exclusivament.
d) Tota informació que consta en els arxius municipals i que és lliurement accessible per la
ciutadania, exclusivament.

74. Segons les normes reguladores de la bústia ètica de l'Ajuntament de Barcelona, la persona que presenta una comunicació:
a) Té dret a la protecció eficaç del seu anonimat en tot cas.
b) Té dret a la protecció eficaç del seu anonimat mentre es comproven els fets comunicats.
c) Té dret a la protecció eficaç del seu anonimat si l'acte comunicat afecta una persona del seu
mateix Servei.
d) No té dret a la protecció eficaç del seu anonimat en cap cas.

75. L'accés a la informació pública s'ha de denegar directament quan:
a) La informació a la qual es vol accedir fa referència a expedients administratius en tràmit.
b) La informació a la qual es vol accedir conté dades personals relatives a la ideologia, afiliació
sindical i religió.
c) La informació a la qual es vol accedir conté dades merament identificatives relatives a
l'organització, el funcionament o l’activitat de l'administració.
d) La informació a la qual es vol accedir conté dades personals no especialment protegides.


PREGUNTES DE RESERVA

76. Quina és la forma política de l'Estat espanyol?

a) La monarquia democràtica.
b) La monarquia constitucional.
c) La monarquia hereditària.
d) La monarquia parlamentària.

77. El deure d’inscriure en un registre les associacions constituïdes a l'empara de l'article 22 de la Constitució espanyola s’estableix únicament a efectes:
a) Econòmics.
b) De publicitat.
c) Tributaris.
d) Electorals.

78. D'acord amb el que preveu la Constitució espanyola, el Ministeri Fiscal exerceix les seves funcions:
a) Seguint les instruccions que aprova el Govern de l’Estat com a superior jeràrquic.
b) Segons els principis d’independència i autonomia.
c) Conforme als principis d’unitat d’actuació i dependència jeràrquica amb subjecció, en tot
cas, als principis de legalitat i imparcialitat.
d) D’acord amb les indicacions rebudes per part del Jutjat o Tribunal al qual està adscrit.

79. Els ajuntaments poden exigir el pagament d’un preu públic:
a) Pel servei de recollida de residus sòlids urbans.
b) Pels serveis de prevenció i extinció d’incendis.
c) Per l’entrada en un espectacle públic municipal.
d) Per l’atorgament de llicències urbanístiques exigides per la Llei.

80. Segons l'article 39 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, les juntes de personal en entitats locals de més de 1.001 funcionaris, tenen la següent composició:
a) Dos representants per cada 1.000 o fracció, amb un màxim de 75.
b) Dos representants per dada 1.000 o fracció, amb un màxim de 100.
c) Tres representants per cada 1.000 o fracció, amb un màxim de 75.
d) Tres representants per cada 1.000 o fracció, amb un màxim de 100.

81. D’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic, han de ser objecte de l’oferta d’ocupació pública:
a) Les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir
mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés.
b) Les necessitats de recursos humans, sense assignació pressupostària, que s’hagin de
proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés.
c) Les necessitats de recursos humans, amb o sense assignació pressupostària, que s’hagin
de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés.
d) Les necessitats de recursos humans, amb o sense assignació pressupostària, que s’hagin
de proveir mitjançant la incorporació només de personal funcionari de carrera de nou ingrés.

82. El resultat estratègic de l’àmbit d’intervenció relatiu a “Cultura Institucional “del III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona és:
a) Integració de la igualtat de gènere en els processos de presa de decisions, de la gestió de
persones i de les accions que afecten el personal municipal.
b) Disminució de la segregació horitzontal i la segregació vertical.
c) Millora de la carrera professional de les dones en el seu sentit més ampli i la formació.
d) Reducció de la bretxa salarial de gènere.
foropositores.com
 
Arriba